VURDERINGSFORLØB

Overblik over det samlede vurderingsforløb.

 • Vores andelsvurderinger er baseret på en nøje fastlagt procedure for at sikre en grundig, ensartet og korrekt gennemgang af din andelsbolig
 • Der foretages en visuel gennemgang af lejligheden med det formål at fastlægge den generelle vedligeholdelsesstand af lejligheden og værdien af udførte forbedringer samt eventuelt løsøre, som kan overdrages ved handlen
 • Vurderingen omfatter de forbedringer som andelshaver (sælger) oplyser at have foretaget og kan dokumentere i form af regninger, kvitteringer, fakturaer samt tidligere opgørelser og tidligere vurderinger
 • Ved manglende dokumentation fastsættes værdien af forbedringer efter vurderingsmandens bedste skøn og overbevisning
 • Forbedringer og løsøre afskrives i henhold retningslinjerne i ABF Håndbogen
  Andelshaver er ansvarlig for at disse oplysninger er korrekte og retvisende
 • Hvor der konstateres ulovligt eller fejlagtigt udført arbejde, påhviler udgift til afhjælpning af dette sælger
 • Konstaterer vi ulovligt eller fejlagtigt udført arbejde, noteres dette i rapporten, så du som sælger har muligheden for at afhjælpe og udbedre forholdene inden salg/overdragelse
 • Der foretages ikke destruktive indgreb eller flytninger af inventar og møbler, test af el- og VVS-installationer, hvorfor skjulte fejl og mangler ikke registreres. Vi tager altid forbehold for skjulte fejl og mangler
 • Ansvaret for fejl og mangler samt lovligheden af disse påhviler alene andelshaver (sælger)
 • Hvis andelsboligforeningen har udarbejdet specifik vurderingsvejledning, vil vurderingen blive udarbejdet efter denne vejledning. Vejledningen bedes fremsendt til vurderingsmanden, inden vurderingen foretages
 • Vores vurdering af en andelsbolig afleveres som en overskuelig og veldokumenteret vurderingsrapport
 • Efter besigtigelse fremsendes vurderingsrapport til sælgers godkendelse. Efter sælgers godkendelse sendes vurderingen til bestyrelse og administrator for videre behandling
 • Vurderingen bliver udført i overensstemmelse med loven om andelsboligforeninger §5 og retningslinjerne i ABF Håndbogen fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

  Samtykke
  Jeg giver samtykke til, at KEFRAN Consult må behandle ovenstående fremsendte persondata - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra a. Yderligere gøres der opmærksom på, at disse deles med bestyrelsen samt andelsboligforeningens administrator - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra b.